Home

'UW LICHT op mijn SCHADUW'

verlossing en bevrijding in het pastoraat

Dit boek is een resultaat van jarenlange studie, reflectie en praktijkervaring. Het begint met een aangrijpend getuigenis van bevrijding door Christus. Dit getuigenis was voor de auteur een aanleiding om de actualiteit van de Bijbelse principes van verlossing en bevrijding verder te onderzoeken.

De lezer wordt meegenomen in het verhaal van de Schrift, waarin nood en verlossing een rode draad zijn – van Genesis tot Openbaring. De kruisdood en opstanding van Christus staan daarin centraal, evenals het feit dat Hij zo de weg opende naar een geheel nieuwe levenssfeer.

De gelovige wordt uitgenodigd om die nieuwe levenssfeer te betreden. Daar mag hij ervaren dat Christus zelf – en niet de machten en krachten van het verleden – het leven en de toekomst zullen beheersen. Door het afleggen van de ballast van het verleden verliezen duistere krachten hun invloed en macht.

De relevantie van dit thema en de praktische toepassing hiervan worden onder meer toegelicht door meerdere getuigenissen van personen uit de omgeving van de auteur. De voorgestelde werkwijze om herstel en vrijheid na te streven benadrukt de genade, liefde en grootheid van God. Een te strakke en starre werkwijze dient te worden vermeden. Het boek sluit af met het perspectief van volmaakte vrijheid in het toekomstige glorieuze koninkrijk van Christus.

Uitgever: Scholten Uitgeverij BV.

ISBN 9789079859870 Hardcover, 509 pag., 28,95€

met voorwoord van Dr. Timothy Warner,

stafmedewerker van Neil Anderson.

"Over de Bijbelse basis van deze bediening vind je weinig of geen vergelijkbare lectuur."

Em. Prof. Timothy Warner, auteur van ‘The Essential Guide to Spiritual Warfare’ (Warner & Anderson).

Achterflap

De auteur, Bruno Sebrechts, is hulpverlener en spreker met ruim twintig jaar leidinggevende en pastorale ervaring in christelijke gemeenten in Vlaanderen, België. Hij zag God aan het werk, in het bijzonder in het herstel en de bevrijding van de meest beschadigde gelovigen. Het Woord was daarbij steeds het uitgangspunt.

Dit resulteerde in dit boek over geestelijke bevrijding, waarin hij beschrijft hoe het warme licht van Gods liefde en wijsheid hoop en bemoediging brengt. De geestelijke strijd is reëel, maar ze dient een doel. En bovenal, onze Verlosser heeft door zijn dood en opstanding alle duistere krachten overwonnen. Daarom kan elke strijd op Gods tijd uitmonden in persoonlijke zegen. In dit boek worden deze Bijbelse principes in eenvoudige bewoordingen en met aansprekende voorbeelden dichterbij gebracht. Er wordt een praktisch kader aangereikt waarin herstel en vrijheid kan worden nagestreefd, afgestemd op ieders persoonlijke nood. En dat niet door het opleggen, maar door het afleggen van lasten; door de oude levenssfeer te verruilen voor nieuw leven in de genade van Christus.